RO-information av KAROF 2020

Onsdagen den 12:e februari 2020 kör vi årtiondets första RO-info! Chefen Amf 1 med flera kommer att vara på plats, kommer du?

Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan

Anmäl dig på Facebook genom att trycka på ”kommer” eller via mail till styrelsen@karof.se

Kvällens program:

Introduktion Karof – Syfte, fokus och frågeställningar

FM personaldirektör – Personalläget i Försvarsmakten
FM Planeringschef – Förändrade planeringsförutsättningar
FM Marinchef – Framtidens marin
FM Marintaktisk chef – Reservofficerarnas roll i Krigsorganisationen
C Amf 1 – Regementets organisation, möjligheter, struktur och gap. Vad är aktuellt just nu och under året/perioden som kommer?
Amf 1 C HR – RO-admin: hur kontakta Amf1, uppfyllnad RO, Karriär, befordringar, vad spelar civil kompetens för roll etc.

Paneldebatt – Tema: Reservofficeren effekt eller redundans?

Avslutning Karof – summering och tack

Pubkväll

Välkomna!

KAROF årsmöte 2020

Medlem av KAROF, du kallas härmed till föreningens ordinarie årsmöte. Datum: Måndag 3 februari 2020. Tid: 18.00 Plats: Military Works lokaler på Grev Turegatan 19, Stockholm

Kallelsen gäller endast KAROFs medlemmar. Vi genomför mötet samtidigt som SFRO Stockholmskretsen genomför sitt årsmöte.

Förhoppningsvis kommer vi få till en presentation på temat politik och krig i Mellanöstern.

Anmälan sker genom mail till styrelsen@karof.se senast den 1 februari 2020.

Välkomna!

Glöggskott

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF!

Onsdagen den 4 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Beckholmsvägen 4 (ligger på Djurgårdsvarvet invid restaurangen Oaxen) från kl 18.00 till 20.00. Förutom årets glögg kommer vi bjuda på intressant information som traditionen bjuder.

Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

När kanonen svalnat tar vi oss, för de som vill, vidare för gemensam middag. Meddela gärna i samband med svar om ni anser närvara även på middagen (sker på egen bekostnad).

 

Tid: Onsdagen 4 december, kl 18.00–20.00

Plats: Beckholmsvägen 4, Djurgården, Stockholm (Djurgårdsvarvet mitt emot restaurang Oaxen)

Anmälan: Senast 29 november till styrelsen@karof.se

Varmt välkomna!

 

Reservofficersinfo i KAROF regi på Försvarshögskolan 8 november 2018

Den 8 november samlades ett 50-tal reservofficerare från Stockholmsområdet i Sverigesalen på Försvarshögskolan i Stockholm för att ta del av aktuell information om Försvarsmakten samt hur olika delar av Försvarsmakten ser på reservofficerares roll i arbetet med att bygga försvarsförmåga. Kustartilleriets reservofficersförening, KAROF, hade bjudit in försvarsmaktens personaldirektör, Generalmajor Klas Eksell, försvarsmaktens planeringschef Brigadgeneral Rickard Askstedt, marintaktisk chef Flottiljamiral Anders Olovsson, insatsledningens stabschef Överste Peder Ohlsson, chefen för 2. Amfbat Överstelöjtnant Patrik Berge samt regementsförvaltare Fredrich Sperling, Amf1. Försvarsmakten visade tydligt vikten av reservofficerens roll genom att ställa upp med så tunga chefer i Försvarsmakten, det var länge sedan en så välrenommerad skara samlades i reservofficerssammanhang.

Ordförande i KAROF, Major David Dymmel, inledde med att påtala vilken av den kompetenta och tillgängliga resurs som finns i reservofficerarna. Inte minst i dessa dagar där den politiska insikten om behov av ett starkt försvar stärks samtidigt som totalförsvaret åter byggs upp. Reservofficerens roll och breda kompetens, från olika delar av samhället, kan komma vara avgörande om denna upprustning och byggandet av vitala funktioner för den svenska robustheten, ska lyckas.

Brigadgeneral Rickard Askstedt, Försvarsmaktens planeringschef, redogjorde för det aktuella läget avseende Försvarsmaktens planering, något som i dagarna aktualiseras genom pågående budgetdiskussioner inför kommande försvarsbeslut. Askstedts utgångspunkt i planeringen av Försvarsmaktens utveckling ligger i krigsdugligheten hos våra förband. Det är denna som statsmakterna har beställt och det är krigsdugligheten som påverkas av den budget som Försvarsmakten tilldelas. Förenklat kan Askstedts besked sammanfattas i att krigsdugligheten har förbättrats men inte når upp till den nivå som regering och riksdag beställt av Försvarsmakten. Det är mot bakgrund av denna beställning som Försvarsmakten äskat om en större budget. De senaste åren har slitit hårt på materiel, samtidigt som stora system kommer att behöva omsättas kommande år. Den statliga materielbehovsutredningen pekar på ett behov om 70 miljarder kronor till år 2025 bara för att säkerställa Försvarsmaktens behov av materiel. Till det kommer ytterligare behov som adderar upp till 85 miljarder kronor. Detta är siffror som både Ekonomistyrningsverket och Försvarsmakten är överens om. Tillförs inte dessa medel kommer krigsdugligheten att sjunka och hårda prioriteringar kommer därmed att behöva göras. Beslut om dessa prioriteringar kommer att behöva fattas inom kort.

 

Efter planeringschefens redovisning av ekonomin som troligtvis kommer prägla den försvarspolitiska diskussionen på kort och lång sikt var det Personaldirektör Generalmajor Klas Eksells tur. Han berättade för de samlade reservofficerarna om Försvarsmaktens personalförsörjningssystem och hur reservofficerens roll förändras i takt med att Försvarsmakten förändrar strukturer på personalsidan. Vidare gav Eksell en snabb återblick till vilken roll Försvarsmakten hade i debatten för bara 5-10 år sedan och hur snabbt den rollen har förändrats. Personaldirektören påtalade att effekterna på tidigare beslut avseende personalförsörjningssystemet kommer ta lång tid att rätta till. I dagens planering av framtidens försvarsmakt kommer det behövas totalt 2700 reservofficerare 2020. I dagsläget finns det enligt Försvarsmakten 6500 reservofficerare, alltså ett överskott. Däremot är det oklart hur många av dessa 6500 reservofficerare som finns i Försvarsmaktens rullor som är villiga och tillräckligt uppdaterade på nuvarande försvarsorganisation för att kunna ta sig an en aktiv roll i krigsorganisationen.

 

Försvarsmakten står inför stora pensionsavgångar och det kommer därför finnas ett stort behov av personal, inte minst för olika typer stabsbefattningar. Här kommer reservofficerare behöva fylla ut de luckor som uppstår. Arbete med att ta fram regleringar för hur reservofficerare kan ställas om till yrkesofficerare är i närtid på väg att slutföras. Ser man till Försvarsmaktens planering fram till 2035 bedöms en fördubbling av antalet anställda vara nödvändig, enligt Eksell. I denna planering kommer reservofficerare fylla olika funktioner för att kalkylen ska gå ihop. Eksell avslutade med att säga att det därför är både viktigt och roligt att vi idag äntligen utbildar nya reservofficerare, även om Försvarsmakten inte lyckats rekrytera så många som vi hade önskat. ”En reservofficer i dagens och framtidens försvarsmakt förväntas att tjänstgöra i stor omfattning, det är en nyckel för att komma nära sitt förband och därmed kunna verka under övningar och insatser, i fred såväl som i krig” tillade Eksell.

Överste Peder Ohlsson, Stabschef på insatsledningen, inledde med att redogöra för Insatsstabens beroende av en väl fungerande relation med reservofficerare. Inte minst vid underrättelseavdelningen J2, genomförandeavdelningen J3 samt samverkansavdelningen J9 är reservofficerarnas närvaro påtaglig, även i vardagen. Under övningar, som exempelvis Ledningsövning 18 som genomförde under hösten 2018, är reservofficerens roll helt avgörande för att övningen ska uppnå de målsättningar som Försvarsmakten satt upp. En aktiv reservofficerskår kopplad till insatsstaben i fredstid är också en förutsättning för att staben ska orka med att verka i tider av höjd beredskap, berättade Ohlsson.

Det dagliga arbetet i instatsstaben bygger på en grundoperationsplan, den sk GROPen, genom vilken de planerade operationerna genomförs. Det sker också en ständig omfallsplanering för att snabbt kunna ställa om Försvarsmaktens verksamhet när omständigheter förändras, exempelvis genom fientliga handlingar från en annan stat. Något som på kort tid har förändrat Försvarsmaktens förmåga är vårt mycket nära samarbete med Finland, fortsatte Ohlsson. Försvarsmakten kan idag avdela förband att ledas av den finska försvarsstaben och finska förband kan på ett strukturerat och förberett sätt avdelas till svenskledda operationer. Detta ansåg Ohlsson är något som höjer den gemensamma försvarsförmågan på ett mycket bra sätt.

Försvarsmaktens marina operationer leds av Flottiljamiral Anders Olovsson. Krigsdugligheten hos de marina förbanden är mycket god och en förutsättning för att den dagliga marina verksamheten ska leva upp till de krav som ställs på marinstridskrafterna, som i princip alltid är insatta. Ubåtar, ytfartyg och amfibieförband genomför underrättelseoperationer och upprätthåller Sveriges territoriella integritet dygnet runt, året runt. Dessutom är de svenska enheterna i absolut världstopp i sina respektive funktioner. Det, i kombination med vår geografiska belägenhet, gör att den svenska marina förmågebredden är unik i vår del av världen. Andra länder har sett detta och det är en stor efterfrågan på att få öva eller på andra sätt samverka med de svenska förbanden. Amfibiebataljonen och Flottans enheter är nära sammansvetsade genom daglig interaktion. Förbanden leds på engelska även i rent nationella operationer, något som gör interoperabiliteten med andra länder mycket god. Inte minst gäller detta olika övningar och operationer som genomförs med den finska marinen som i praktiken är helt integrerad i den svenska ledningsstrukturen och vice versa. De stora utmaningarna inom Marinen ligger i att det i dagsläget inte finns något förmågedjup. En ensam amfibiebataljon har ingen redundans. Fartygen börjar bli mycket gamla och har stora behov av uppdateringar. Att vår förmåga är så god trots identifierade brister beror på kulturen och den ”goda andan” hos personalen. Vid årsskiftet slogs de marina ledningarna i Högkvarteret samman till en och flytt till Muskö inleddes. Även de andra taktiska staberna flyttas från centrala Stockholm vilket är ett led av de åtgärder som Högkvarteret anser krävs för att öka robustheten vid de staber som ska leda striden. I dagsläget ligger ”alla ägg i samma korg” och kan lätt slås ut av fientlig bekämpning. Precis som hos Insatsledningen tjänstgör reservofficerare på olika positioner i den marintaktiska staben. Då personalstrukturen ständigt är i förändring finns det alltid behov av kompetenta personer som vill in och tjänstgöra. Olovsson avslutade anförandet med att uppmana reservofficerare att skicka in CV och ansökningsbrev till MTS.

Amfibiesystemets högst graderade specialistofficer, Regementsförvaltare Fredrich Sperling, tog därefter vid och uppdaterade publiken på hur det nya trebefälssystemet fungerar i praktiken. Amf1 fick en mycket god start i det nya systemet med många ansökningar till förbandet och många som blev kvar efter grundutbildning och tog anställning som soldat. Genom specialistofficersskrået möjliggörs en djup kompetens i olika befattningar, något som är mycket viktigt för förbandets verksamhet.

Överstelöjtnant Patrik Berge fortsatte med att beskriva läget i 2:a Amfibiebataljonen där han är chef. Förbandet håller mycket hög klass och är väl uppfyllt. Vad gäller bataljonens behov av reservofficerare nyttjas i första hand yrkesofficerare som lämnat sin ordinarie tjänstgöring. Att göra om avgångna YO till RO fungerar utan problem eftersom kompetensen då kan behållas inom förbandet på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Därmed finns heller inget större behov av att ytterligare utbilda reservofficerare inom amfibiesystemet. Reservofficerarna är väl integrerade i sina respektive plutoner och kompanier och har löpande kontakt med sina närmaste chefer.

Efter föredragningarna följde en frågestund ledd av KAROFs egen överstelöjtnant Fredrik Holst där panelen fick svara på frågor från publiken. Därefter öppnade FHS sin mäss vilket möjliggjorde fortsatta diskussioner under trevliga former i sann reservofficersanda.

KAROF Årsmöte

Medlem av KAROF,
 
Du kallas härmed i egenskap av medlem i KAROF till föreningens ordinarie årsmöte.
Datum: Tisdag 19 februari 2019.
Tid: 18.00
Plats: Beckholmsvägen 4, Djurgården, Stockholm 
 
Kallelsen gäller endast KAROFs medlemmar.
Anmälan sker genom att maila styrelsen@karfo.se senast den 18 februari 2019.
Varmt välkommen,
KAROF styrelse genom ordförande David Dymmel (tel.072-880 99 21)

KAROF-S bjuder in till RO-info 8 november

Kustartilleriets reservofficersförening Stockholm, KAROF-S har det stora nöjet att bjuda in reservofficerare till en informations- och pubkväll på Försvarshögskolan den 8 november 2018. Kvällen syftar till att skapa ett tillfälle för att sprida information avseende dagens och morgondagens möjligheter för reservofficerare i Försvarsmakten, informationsutbyte samt socialt umgänge. Kvällen är öppen för intresserade reservofficerare.

Plats: Försvarshögskolan Leijonsköldska rummet Tid: torsdagen den 8 november kl.17:00

RSVP till styrelsen@karof.se

senast den 5/11

page1image1682272

Program

17:00 – 17:10

David Dymmel Major
Ordförande Karof-S

KAROF-S roll för Reservofficerare idag och i framtiden.

17:10 – 17:25

Rikard Askstedt Brigadgeneral
FM Planeringschef

Försvarsmakten nu och i framtiden, trender och omvärldsutveckling.

17:25 – 17:45

Klas Eksell Generalmajor
FM Personaldirektör

Personalförsörjningssystemet, reservernas roll idag och i framtiden.

17:45 – 18:00

Insatsstaben TBD

Insatsstaben, hur den verkar och vilka behov av reservofficerare som finns.

18:00 – 18:15

Anders Olovsson Flottiljamiral Marintaktisk chef

Marinstaben, utvecklingen (flytt till Muskö) och behovet av reservofficerare på 2, 3 och 5- nivån.

18:15 – 18:30

Fredrich Sperling Regementsförvaltare Amf1

Amf1, trebefälssystemets införande och reservofficerarnas roll

18:30 – 18:40

PAUS

18:40 – 19:00

Paneldiskussion modererad av Övlt Fredrik Holst

19:00 – 21:00

Pubmingel på FHS-pub

Varmt välkomna!
David Dymmel ordförande KAROF-S

 

Karofs vänner inbjudes till en guidad visning av Vasamuseet!

Karofs vänner inbjudes till en guidad visning av Vasamuseet!

Den 18 april anordnar Karof en guidad visning av Vasamuseet för dess medlemmar och vänner. Besöket inleds med filmvisning som följs av en guidad visning i museet och av skeppet.

Vasamuseet, som för de flesta är välkänt, bjuder på både världens enda bevarade 1600-talsskepp samt en unik inblick i det tidiga 1600-talets Sverige. Familj eller navalhistoriskt intresserade vänner är varmt välkomna. Dock finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller…

Plats: Vi träffas i foajén till museet, Galärvarvsvägen 14
Tid: 17:50 (filmvisning börjar 18:00), besöket avslutas ca 19.00
Anmälan: till styrelsen@karof.se, ange antal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 20 FEBRUARI 2018

FOI-analytikern Johan Norberg talar på temat ”Rysk militär förmåga – implikationer för Östersjöområdet”

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verksamhetsåret 2017-18. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S få lyssna till ett anförande av analytikern vid FOI som också är forskningsledare, Johan Norberg. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Utöver sina masterstudier i Uppsala har Johan Norberg studerat vid Sankt Petersburgs motsvarighet till Handelshögskolan (St Petersburg’s Institute of Finance and Economy), varit gästforskare vid Columbiauniversitetet i New York City, 2015-17 och är doktorand vid universitetet i Reading. Norberg är också reservofficer i Armén och har tjänstgjort i fredsinsatser på Balkan, i Georgien och i Mellanöstern. Förutom sin tjänst vid FOI har Johan Norberg bland annat arbetat i Regeringskansliet (UD och Försvarsdepartementet) och i Riksdagen. Han har således en gedigen bakgrund för sin forskning vilken inbegriper de ryska väpnade styrkornas förmågeutveckling kopplad bland annat till Centralasien och Kaukasus. Norberg har deltagit i publiceringen av ett antal rapporter i detta och andra ämnen. Vi ser fram emot att höra Johan Norberg berätta något om den Ryska federationens pågående förmågeutveckling avseende det militära området liksom vilken påverkan den har och kan komma att ha för vårt närområde med betoning på Östersjöregionen. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Aktivitet & plats

  •  Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Johan Norberg (gemensamt båda föreningarna) – Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
  •  Middag – SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm Datum & tidTisdagen den 20 februari 2018, klockan 17.30

    Program

17.30 Samling på Kastellet
17.45!! Årsmöte (dagordning bifogas)
19.00 Föredrag av Johan Norberg (gemensamt med SFRO-S)
20.15 ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande styrelsen@karof.se senast fredagen den 16 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

Bilaga

Årsmötets dagordning
Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm

After Work för Marinens reservofficerare

After Work för Marinens reservofficerare
Ännu råder sommarkänslor – KAROF-S och SFRO-S inbjuder Marinens reservofficerare till After Work! Varmt välkomna till Strandbryggan (gamla Tvillingarnas) vid Djurgårdsbron onsdagen 6 september från kl 17 fram till ca kl 20. Bjud med kursare och kollegor, och kom förbi när det passar! Ingen föranmälan.
 
Varmt välkomna!
 
Erik Garsten & Christian Hoas
073-9817417, 070-7158039